top of page

Chanukah Party 2022

Trip to Akko 2022

Trip to the Coastal Iris Reserve 2022

White City Tour in Tel Aviv 2022